انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


مدیران شرکت
آقای روزبه مختاری
رئیس هیات مدیره
آقای محمد نیک پی
نائب رئیس هیات مدیره
آقای حسین ناجی پور
عضو هیات مدیره و خزانه دار
آقای امید ملک
عضو هیات مدیره
آقای مجید ورشوساز
عضو هیات مدیره
آقای نیما روشنایی
عضو هیات مدیره
خانم مهسا اکبری طاری
عضو هیات مدیره
آقای مسعود پل مه
دبیرکل
آقای حسن رضا صفری
بازرس