انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


بخشنامه های آموزشی
برگزاری كارگاه آموزشي " صادرات، ...
تاریخ ارسال :1396/09/09

برگزاری كارگاه آموزشي”اجاره كشتي “
تاریخ ارسال :1396/08/23

برگزاري كارگاه آموزشي " بارفرابر ...
تاریخ ارسال :1396/08/17

برگزاری كارگاه آموزشي”فن آوري اط ...
تاریخ ارسال :1396/08/13

برگزاری كارگاه هاي آموزشي " مد ...
تاریخ ارسال :1396/08/13

برگزاری كارگاه هاي آموزشي " مدير ...
تاریخ ارسال :1396/08/13

كارگاه آموزشي " پذيرش انواع كانت ...
تاریخ ارسال :1396/08/10

برگزاری كارگاه آموزشي” آشنايي با ...
تاریخ ارسال :1396/08/02

برگزاری دوره های آموزش " آشنایی ...
تاریخ ارسال :1396/07/17

برگزاری کارگاه آموزشی ”حقوق دريا ...
تاریخ ارسال :1396/07/04

برگزاری كارگاه آموزشي”اجاره كشتي “
تاریخ ارسال :1396/07/04

برگزاری كارگاه آموزشي”مباني لجست ...
تاریخ ارسال :1396/07/04

تقويم آموزشي شش ماهه دوم سال ١٣٩ ...
تاریخ ارسال :1396/07/03

برگزاری کارگاه آموزشی ” توقيف كش ...
تاریخ ارسال :1396/07/03

برگزاری کارگاه آموزشی بارفرابری
تاریخ ارسال :1396/06/29

برگزاری كارگاه آموزشي”حقوق دريائ ...
تاریخ ارسال :1396/06/28

دریافت گواهینامه دوره آموزشی
تاریخ ارسال :1396/06/26

برگزاری كارگاه هاي آموزشي " مد ...
تاریخ ارسال :1396/05/31

برگزاری كارگاه آموزشي " پذيرش ان ...
تاریخ ارسال :1396/05/30

برگزاری كارگاه آموزشي " بيمه هاي ...
تاریخ ارسال :1396/05/21

برگزاری كارگاه آموزشي”فن آوري اط ...
تاریخ ارسال :1396/05/04

برگزاری كارگاه آموزشي” پذيرش انو ...
تاریخ ارسال :1396/05/04

برگزاری كارگاه آموزشي”اسناد، قوا ...
تاریخ ارسال :1396/05/01

برگزاری کارگاههای آموزشی " توقیف ...
تاریخ ارسال :1396/04/26

كارگاه آموزشي”آشنايي با كدهاي سي ...
تاریخ ارسال :1396/03/30