انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


بخشنامه های آموزشی
كارگاه آموزشي : " اسناد، قوانين ...
تاریخ ارسال :1399/05/21

كارگاه آموزشي : " آشنايي با كشت ...
تاریخ ارسال :1399/05/21

كارگاه آموزشي : " مباني لجستيك ...
تاریخ ارسال :1399/05/20

كارگاه آموزشي : " مباني لجستيك ...
تاریخ ارسال :1399/05/20

كارگاه آموزشي : " آشنايي با كشت ...
تاریخ ارسال :1399/05/07

كارگاه آموزشي " مديريت عمليات ...
تاریخ ارسال :1399/05/05

كارگاه آموزشي : " اجاره كشتي " ...
تاریخ ارسال :1399/05/04

كارگاه آموزشي : " فن آوري اطلاع ...
تاریخ ارسال :1399/05/04

كارگاه آموزشي " عمليات پايانه ...
تاریخ ارسال :1399/05/04

كارگاه آموزشي”حقوق دريائي (بازرگ ...
تاریخ ارسال :1399/05/02

كارگاه آموزشي " مديريت عمليات ...
تاریخ ارسال :1399/05/01

كارگاه آموزشي " عمليات پايانه ...
تاریخ ارسال :1399/05/01

صادرات،واردات و صادرات مجدد " به ...
تاریخ ارسال :1399/04/29

كارگاه آموزشي : " اسناد، قوانين ...
تاریخ ارسال :1399/04/29

اعلام كنسلي دوره آموزشي " بارفرا ...
تاریخ ارسال :1399/04/28

كارگاه آموزشي : " توقيف كشتي" ب ...
تاریخ ارسال :1399/04/23

كارگاه آموزشي : " بيمه هاي دريا ...
تاریخ ارسال :1399/04/19

" ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻨﺪر ...
تاریخ ارسال :1399/04/16

كارگاه آموزشي” بارفرابری "
تاریخ ارسال :1399/04/16

موضوع: كارگاه آموزشي : " ترانزي ...
تاریخ ارسال :1399/04/08

کارگاه آموزشی: بارنامه سراسری ...
تاریخ ارسال :1399/03/17

اعلام كنسلي برگزاري دوره " مبا ...
تاریخ ارسال :1399/03/11

اعلام كنسلي برگزاري دوره " فنا ...
تاریخ ارسال :1399/03/11

اعلام كنسلي برگزاري دوره " اسن ...
تاریخ ارسال :1399/03/11

كارگاه آموزشي : " آشنايي با اص ...
تاریخ ارسال :1399/03/07