انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


بخشنامه های آموزشی
مديريت ريسك و بيمه" به صورت آنلاين
تاریخ ارسال :1399/07/20

آشنايي با كشتيراني ، نمايندگي و ...
تاریخ ارسال :1399/07/20

تغيير تاريخ كارگاه آموزشي" بيمه ...
تاریخ ارسال :1399/07/03

كارگاه آموزشي : " اسناد، قوانين ...
تاریخ ارسال :1399/07/01

كارگاه آموزشي : " آشنايي با كد ا ...
تاریخ ارسال :1399/07/01

كارگاه آموزشي : " مباني لجستيك و ...
تاریخ ارسال :1399/07/01

كارگاه آموزشي : " بيمه هاي درياي ...
تاریخ ارسال :1399/07/01

كارگاه آموزشي : حقوق دريايي باز ...
تاریخ ارسال :1399/07/01

كارگاه آموزشي : " فن آوري اطلاعا ...
تاریخ ارسال :1399/07/01

كارگاه آموزشي”صادرات،واردات و صا ...
تاریخ ارسال :1399/07/01

كارگاه آموزشي : " توقيف كشتي" به ...
تاریخ ارسال :1399/07/01

كارگاه آموزشي " مديريت عمليات پا ...
تاریخ ارسال :1399/06/25

كارگاه آموزشي " عمليات پايانه مس ...
تاریخ ارسال :1399/06/25

موضوع: كارگاه آموزشي : " بارفراب ...
تاریخ ارسال :1399/06/11

موضوع: كارگاه آموزشي : " اسناد، ...
تاریخ ارسال :1399/06/11

كارگاه آموزشي : " فن آوري اطلاعا ...
تاریخ ارسال :1399/06/11

موضوع: برگزاري دوره هاي لجستيك ب ...
تاریخ ارسال :1399/06/05

كارگاه آموزشي : " آشنايي با كشت ...
تاریخ ارسال :1399/05/26

كارگاه آموزشي : " بيمه هاي دريا ...
تاریخ ارسال :1399/05/26

كارگاه آموزشي : " كشتيراني و تج ...
تاریخ ارسال :1399/05/25

كارگاه آموزشي : " اسناد، قوانين ...
تاریخ ارسال :1399/05/21

كارگاه آموزشي : " آشنايي با كشت ...
تاریخ ارسال :1399/05/21

كارگاه آموزشي : " مباني لجستيك ...
تاریخ ارسال :1399/05/20

كارگاه آموزشي : " مباني لجستيك ...
تاریخ ارسال :1399/05/20

كارگاه آموزشي : " آشنايي با كشت ...
تاریخ ارسال :1399/05/07