انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


بخشنامه های آموزشی
كارگاه آموزشي” مبانی لجستیک و ز ...
تاریخ ارسال :1397/12/04

كارگاه آموزشي”حقوق دريائي (بازرگ ...
تاریخ ارسال :1397/11/30

برگزاری كارگاه آموزشي” بیمه های ...
تاریخ ارسال :1397/11/28

برگزاری کارگاه آموزشی "بارفرابری"
تاریخ ارسال :1397/11/27

برگزاری جلسه توجیهی شرکت در آزمو ...
تاریخ ارسال :1397/11/16

كارگاه آموزشي” اجاره کشتی "
تاریخ ارسال :1397/10/26

كارگاه آموزشي” توقیف کشتی "
تاریخ ارسال :1397/10/23

كارگاه آموزشي”آشنايي با كشتيراني ...
تاریخ ارسال :1397/10/20

كارگاه آموزشي” پذيرش انواع كانتي ...
تاریخ ارسال :1397/10/20

كارگاه آموزشي”صادرات،واردات و صا ...
تاریخ ارسال :1397/10/15

كارگاه آموزشي”فناوري اطلاعات و ا ...
تاریخ ارسال :1397/10/04

كارگاه آموزشي”اسناد، قوانين و سا ...
تاریخ ارسال :1397/10/03

اعلام مشكلات مالياتي
تاریخ ارسال :1397/10/03

كارگاه آموزشي " پذيرش انواع كان ...
تاریخ ارسال :1397/10/02

کارگاه های آموزشی "مدیریت عملیات ...
تاریخ ارسال :1397/09/18

كارگاه آموزشي”فناوري اطلاعات و ا ...
تاریخ ارسال :1397/09/15

كارگاه آموزشي " مكاتبات بازرگاني “
تاریخ ارسال :1397/09/12

كارگاه آموزشي” عمليات بندري "
تاریخ ارسال :1397/08/29

كارگاه آموزشي”حمل توسط كانتينر ي ...
تاریخ ارسال :1397/08/23

كارگاه آموزشي”كشتيراني و تجارت ا ...
تاریخ ارسال :1397/08/21

اعلام زمان ثبت نام در آزمون موسس ...
تاریخ ارسال :1397/08/21

كارگاه آموزشي”فن آوري اطلاعات و ...
تاریخ ارسال :1397/08/06

برگزاري كارگاه آموزشي " بيمه هاي ...
تاریخ ارسال :1397/08/02

کارگاه آموزشی "مبانی لجستیک و زن ...
تاریخ ارسال :1397/08/01

كارگاه آموزشي”اسناد، قوانين و سا ...
تاریخ ارسال :1397/07/15