ورود به سامانه مدیریت طرح تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر به مالکان کانتینر


ليست به روز شده شركت هاي پذيرش ك ...
تاریخ ارسال :1400/09/04

ليست به روز شده شركت هاي پذيرش ك ...
تاریخ ارسال :1400/08/27

تفكيك سمت تحويل دهنده و تحويل گي ...
تاریخ ارسال :1400/04/08

شرايط پوشش بيمه‌اي تحويل‌گيرندگا ...
تاریخ ارسال :1400/03/25

دستور العمل ثبت نام تحويل گيرندگ ...
تاریخ ارسال :1400/03/25

آیین نامه پذیرش کارگزاران گمرکی
تاریخ ارسال :1396/11/18

آیین نامه پذیرش فورواردرها
تاریخ ارسال :1396/11/18

شرايط پوشش بيمه‌اي تحويل‌گيرندگا ...
تاریخ ارسال :1396/01/16