انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


کمیته های تخصصی

شکل گیری کمیته های تخصصی در اجرای تبصره 4 ماده 21 اساسنامه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته مصوبه 1372/4/25 و آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیته های تخصصی انجمن براساس مصوبه هیات مدیره محترم بشرح ذیل صورت گرفته است که حداقل ماهی یکبار جلسات خود را در محل دبیرخانه انجمن تشکیل می دهند

 

کمیته مشورتی تخصصی کانتینری : جناب آقای عباس شریفی -

 

کمیته مشورتی امور حقوقی و بیمه : جناب آقای عباس محمدی -

 

کمیته مشورتی گمرکی، ترانزیت و فورواردری: جناب آقای شهریار کیهانی-

 

کمیته مشورتی مواد نفتی و شیمیایی : جناب آقای مسعود عابدینی -

 

کمیته مشورتی امور بندری و غیرکانتینری : آقای سید میرزا علی قربانپور -

 

کمیته مشورتی آموزش و تحقیقات : -

 

کمیته داوری حل اختلاف و شورای حل اختلاف : آقای امید ملک -

 

کمیته مشورتی روابط بین الملل: آقای کیان کریم -

 

کمیته مشورتی مالیات و تامین اجتماعی : آقای علیرضا مرادی -