انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


دوره های لجستیک

دریافت دوره های لجستیک


تقویم آموزشی سال 1398 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
ردیف کد دوره عنوان کارگاه آموزشی / سمینار طول دوره (ساعت) روز برگزاری تاریخ ساعت شهریه(ریال) روز آزمون نام مدرس محل برگزاری
1 11 کار با کانتینر 28 ساعت دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
1398/02/02
1398/02/03
1398/02/04
1398/02/05
13-18
13-18
13-18
13-18
3.600.000 یکشنبه مورخ 98/02/08ساعت 11- 9 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
2 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 32 ساعت یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1398/02/08
1398/02/09
1398/02/10
1398/02/11
13-18
13-18
13-18
13-18
2.800.000 شنبه مورخ 98/02/14ساعت 13- 11 آقای امیر ترابی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
3 47 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( مقدماتی ) 20 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
1398/02/10
1398/02/11
1398/02/12
8-13
8-13
8-13
2.800.000 یکشنبه مورخ 98/02/15ساعت 13- 12 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
4 39 توقیف کشتی 12 ساعت شنبه
یکشنبه
1398/02/14
1398/02/15
13-18
13-18
2.800.000 چهارشنبه مورخ 98/02/18ساعت 13- 11 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
5 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) 40 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1398/02/17
1398/02/18
1398/02/19
1398/02/21
1398/02/22
1398/02/23
13-19
13-19
13-19
13-19
13-19
13-19
2.800.000 چهارشنبه مورخ 98/02/25ساعت 13- 11 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
6 36 بیمه های دریایی 12 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1398/02/24
1398/02/25
13-19
13-19
2.800.000 شنبه مورخ 98/02/28ساعت 13- 11 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
7 218 اینکوترمز 8 ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1398/02/28
1398/02/29
1398/02/30
13-17
13-17
13-17
2.800.000 چهارشنبه مورخ 98/03/01ساعت 13- 11 آقای رحیم محترم انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
8 35 بار فرابری 8 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1398/02/31
1398/03/01
13-17
13-17
2.800.000 سه شنبه مورخ 98/03/07ساعت 13- 11 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
9 33 اجاره کشتی 18 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
1398/03/07
1398/03/08
1398/03/09
13-19
13-19
13-19
2.800.000 شنبه مورخ 98/03/11ساعت 13- 11 آقای آرمان جهان بیگلری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
10 13 اسناد، قوانین و سازمانها 32 ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
شنبه
یکشنبه
1398/03/11
1398/03/12
1398/03/13
1398/03/18
1398/03/19
13-18
13-18
13-18
13-18
13-18
2.800.000 سه شنبه مورخ 98/03/21ساعت 13- 11 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
11 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 18 ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1398/03/18
1398/03/19
1398/03/20
8-13
8-13
8-13
2.800.000 یکشنبه مورخ 98/03/26ساعت 12- 11 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
12 10 عملیات پایانه کانتینری 32 ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1398/03/18
1398/03/19
1398/03/20
1398/03/21
1398/03/22
13-19
13-19
13-19
13-19
13-19
3.600.000 یکشنبه مورخ 98/03/26 ساعت 13-11 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
13 305 آشنایی با اصول و مبانی بازاریابی در حمل و نقل دریایی 8 ساعت یکشنبه
دوشنبه
1398/03/19
1398/03/20
9-13
9-13
2.800.000 یکشنبه مورخ 98/03/12ساعت 11- 9 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
14 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی 18 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
1398/03/21
1398/03/22
1398/03/23
8-13
8-13
8-13
2.800.000 یکشنبه مورخ 98/03/26 ساعت 13-12 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
15 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) 18 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
1398/03/21
1398/03/22
1398/03/23
13-19
13-19
13-19
2.800.000 شنبه مورخ 98/03/25ساعت 13- 11 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
16 30 صادرات، واردات و صادرات مجدد 32 ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1398/03/25
1398/03/26
1398/03/27
1398/03/28
1398/03/29
13-19
13-19
13-19
13-19
13-19
2.800.000 شنبه مورخ 98/04/01ساعت 11- 9 آقای رضا گلی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
17 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین 18 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
1398/03/28
1398/03/29
1398/03/30
8-13
8-13
8-13
2.800.000 یکشنبه مورخ 98/04/02 ساعت 11- 9 آقای عباس حاجی ابراهیمی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
18 101212 بیمه های کاربردی عملیات بار و کانتینر 4 ساعت پنجشنبه 1398/03/30 8-12 1.500.000 یکشنبه مورخ 98/04/02ساعت 13- 12 آقای مهندس حائری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
19 308 مکاتبات بازرگانی 16 ساعت شنبه
چهارشنبه
یکشنبه
چهارشنبه
1398/04/01
1398/04/05
1398/04/09
1398/04/12
13-17
13-17
13-17
13-17
3.600.000 شنبه مورخ 98/04/15 ساعت 17- 13 آقای امیر ترابی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
20 03 آشنایی با کالای خطرناک 24 ساعت یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1398/04/02
1398/04/03
1398/04/04
1398/04/05
13-19
13-19
13-19
13-19
3.600.000 دوشنبه مورخ 98/04/10 ساعت 11- 09 آقای منصور بیات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
21 38 عملیات بندری 12 ساعت شنبه
یکشنبه
1398/04/15
1398/04/16
8-13
8-13
2.800.000 چهارشنبه مورخ 98/04/19 ساعت 11- 09 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
22 35 بار فرابری 8 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1398/04/18
1398/04/19
13-17
13-17
2.800.000 شنبه مورخ 98/04/22 ساعت 13- 11 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
23 47 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( مقدماتی ) 20 ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1398/04/23
1398/04/24
1398/04/25
13-19
13-19
13-19
2.800.000 چهارشنبه مورخ 98/04/26 ساعت 11- 09 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
24 40 مدیریت عملیات کانتینر 32 ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1398/05/05
1398/05/06
1398/05/07
1398/05/08
1398/05/09
13-19
13-19
13-19
13-19
13-19
3.600.000 یکشنبه مورخ 98/05/13 ساعت 13- 11 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
25 34 کشتیرانی و تجارت الکترونیک 8 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1398/05/08
1398/05/09
8-12
8-12
2.800.000 چهارشنبه مورخ 98/05/12 ساعت 11- 10 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
26 101213 آشنایی با اصول و مبانی دعاوی و حل اختلاف دریایی و بندری 4 ساعت چهارشنبه 1398/05/12 13-17 1.500.000 یکشنبه مورخ 98/04/30 ساعت 11- 9 آقای آذرخش شهبازی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


1- این کارگاههای آموزشی در قالب تقویم آموزشی هر ساله از نیمه اردیبهشت ماه تا نیمه اسفند ماه هر سال برگزار میگردد.
2- برای آگاهی از زمان دقیق برگزاری هریک از کارگاههای آموزشی لطفاً با شماره تلفن های 88937482 تماس حاصل فرمائید
3- کارگاههای آموزشی فوق الذکر با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی برگزار می شوند و گواهینامه های صادره نیز به تأیید سازمان مذکور می رسد.
4- به غیر از موارد خاص حدنصاب تشکیل هریک از کارگاههای آموزشی 15 نفر می باشد.
5- محل برگزاری کلیه دوره های فوق، مرکز آموزش دبیرخانه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته می باشد.
6- پرداخت شهریه هر دوره می بایست از طریق شماره حساب جام 1702228017 نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد کد 8/6319 به نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته صورت گرفته و اصل فیش تحویل دبیرخانه انجمن گردد.
7- دوره ها برای معرفی شدگان از سوی شرکتهای غیر عضو این انجمن نیز امکان پذیر می باشد .
8- شرکتهایی که بیش از 3 نفر را برای حضور در دوره ها معرفی نمایند، برای هریک از شرکت کنندگان 10درصد تخفیف منظور خواهد شد.
9- فهرست مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان به شرح ذیل میباشد :
الف ) ارائه معرفی نامه از طرف شرکت جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی
ب ) ارائه اصل فیش بانکی
ج) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
د) یک قطعه عکس 4*3
ه) ارائه آخرین مدرک تجصیلی
10- مدارک و فیش واریزی مربوطه می بایست حداکثر 10 روز پیش از شروع کارگاه آموزشی به مرکز آموزش انجمن ارسال گردد.
11- امکان برگزاری کارگاههای آموزشی فوق الذکر به صورت اختصاصی برای مدیران ، مسئولین و کارکنان سازمانها و شرکتهای متقاضی در محل سازمان ها و شرکتهای مذکور پس از انجام هماهنگیهای لازم و عقد قرارداد مقدور می باشد

* تذکر:
با توجه به ضرورت ارائه پیوسته مطالب و پوشش کلیه محورهای اساسی ثبت نام کلیه دوره های هر پکیج به شرح ذیل ضروری می باشد .
1- مدیریت عملیات کانتینر- عملیات پایانه کانتینری- کار با کانتینر
2- مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی- عملیات پایانه مسافری دریایی
3- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری( مقدماتی )- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی )