انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


دوره های لجستیک

دریافت دوره های لجستیک


تقویم آموزشی سال 1397 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
ردیف کد دوره عنوان کارگاه آموزشی / سمینار طول دوره (ساعت) روز برگزاری تاریخ ساعت شهریه(ریال) روز آزمون نام مدرس محل برگزاری
1 47 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( مقدماتی ) 20 ساعت (8 ساعت حضوری و 12ساعت غیر حضوری ) سه شنبه
چهارشنبه
1397/02/04
1397/02/05
13-17
13-17
2.000.000 یکشنبه مورخ 97/02/16ساعت 11- 9 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
2 36 بیمه های دریایی 12ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1397/02/08
1397/02/09
1397/02/10
13-17
13-17
13-17
3.000.000 یک شنبه مورخ 97/02/09ساعت 13- 11 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
3 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) 40 ساعت (8 ساعت حضوری و 32 ساعت غیر حضوری ) دوشنبه
سه شنبه
1397/02/17
1397/02/18
13-17
13-17
2.000.000 دوشنبه مورخ 97/02/24ساعت 11- 9 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
4 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 32ساعت (8 ساعت حضوری و 24ساعت غیر حضوری ) یکشنبه
یکشنبه
1397/02/22
1397/02/23
13-17
13-17
2.000.000 شنبه مورخ 97/02/29 ساعت 13- 11 آقای امیر ترابی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
5 35 بار فرابری 8ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1397/02/25
1397/02/26
13-17
13-17
2.000.000 یکشنبه مورخ 97/02/30ساعت 13- 11 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
6 33 اجاره کشتی 18ساعت (8 ساعت حضوری و 10ساعت غیر حضوری ) شنبه
یکشنبه
1397/02/29
1397/02/30
13-17
13-17
2.000.000 یک شنبه مورخ 97/03/06ساعت 13- 11 آقای آرمان جهان بیگلری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
7 39 توقیف کشتی 12 ساعت (8 ساعت حضوری و 4 ساعت غیر حضوری ) شنبه
یکشنبه
1397/03/05
1397/03/06
13-17
13-17
2.000.000 چهارشنبه مورخ 97/03/09ساعت 11- 9 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
8 30 صادرات، واردات و صادرات مجدد 32ساعت(12ساعت حضوری و 20ساعت غیرحضوری) یکشنبه
دوشنبه
1397/03/20
1397/03/21
14-18
14-18
2.000.000 چهارشنبه مورخ 97/03/23ساعت 11- 9 آقای رضا گلی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
9 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی 18ساعت (4 ساعت حضوری و 14ساعت غیر حضوری ) سه شنبه 1397/03/29 9-13 1.500.000 یکشنبه مورخ 97/04/03ساعت 12-11 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
10 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 18ساعت (4 ساعت حضوری و 14ساعت غیر حضوری ) سه شنبه 1397/03/29 13-17 1.500.000 یکشنبه مورخ 97/04/03ساعت 13- 12 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
11 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) 18ساعت (8 ساعت حضوری و 10ساعت غیر حضوری ) سه شنبه
چهارشنبه
1397/04/19
1397/04/20
13-17
13-17
2.000.000 یکشنبه مورخ 97/04/24ساعت 13- 11 آقای رحیم محترم انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
12 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین 18 ساعت ( 8 ساعت حضوری و 10 ساعت غیر حضوری ) یکشنبه
دوشنبه
1397/04/24
1397/04/25
13-17
13-17
2.000.000 یک شنبه مورخ 97/04/30ساعت 13- 11 آقای عباس حاجی ابراهیمی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
13 38 عملیات بندری 12 ساعت (8 ساعت حضوری و 4 ساعت غیر حضوری ) یکشنبه
دوشنبه
1397/04/31
1397/05/01
13-17
13-17
2.000.000 چهارشنبه مورخ 97/05/03ساعت 13- 11 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
14 13 اسناد، قوانین و سازمانها 32ساعت(8 ساعت حضوری و 24ساعت غیرحضوری) شنبه
دوشنبه
1397/05/06
1397/05/08
13-17
13-17
2.000.000 شنبه مورخ 97/05/13ساعت 13- 11 آقای دکتر سهیل مهر آمیز انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
15 308 مکاتبات بازرگانی 20 ساعت شنبه
چهارشنبه
شنبه
چهارشنبه
شنبه
1397/05/06
1397/05/10
1397/05/13
1397/05/17
1397/05/20
13-17
13-17
13-17
13-17
13-17
4.000.000 یکشنبه مورخ 97/06/04ساعت 11-9 آقای امیر ترابی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
16 47 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( مقدماتی ) 20 ساعت (8 ساعت حضوری و 12ساعت غیر حضوری ) چهارشنبه
شنبه
1397/05/10
1397/05/13
13-17
13-17
2.000.000 دوشنبه مورخ 97/05/15ساعت 11- 9 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
17 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) 40 ساعت (8 ساعت حضوری و 32 ساعت غیر حضوری ) چهارشنبه
شنبه
1397/05/17
1397/05/20
13-17
13-17
2.000.000 چهارشنبه مورخ 97/05/24ساعت 13- 12 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
18 36 بیمه های دریایی 12 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1397/05/23
1397/05/24
13-17
13-17
3.000.000 یکشنبه مورخ 97/05/28ساعت 12-11 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
19 35 بار فرابری 8 ساعت دوشنبه
سه شنبه
1397/06/05
1397/06/06
13-17
13-17
2.000.000 شنبه مورخ 97/06/10ساعت 11- 09 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
20 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 32 ساعت ( 8ساعت حضوری و 24ساعت غیر حضوری) یکشنبه
دوشنبه
1397/06/11
1397/06/12
13-17
13-17
2.000.000 شنبه مورخ 97/06/17ساعت 13- 11 آقای امیر ترابی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
21 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 32 ساعت ( 8 ساعت حضوری و 24 ساعت غیر حضوری) سه شنبه
چهارشنبه
1397/06/13
1397/06/14
13-17
13-17
2.000.000 یکشنبه مورخ 97/06/18ساعت 13- 11 آقای امیر ترابی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
22 30 صادرات، واردات و صادرات مجدد 32 ساعت ( 12 ساعت حضوری و 20 ساعت غیر حضوری) شنبه
یکشنبه
1397/06/17
1397/06/18
13-17
13-17
2.000.000 چهارشنبه مورخ 97/06/21ساعت 13- 11 آقای رضا گلی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
23 39 توقیف کشتی 12 ساعت (8 ساعت حضوری و 4 ساعت غیر حضوری ) دوشنبه
سه شنبه
1397/06/19
1397/06/20
13-17
13-17
2.000.000 شنبه مورخ 97/06/24ساعت 13- 11 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
24 33 اجاره کشتی 18 ساعت ( 8 ساعت حضوری و 10 ساعت غیر حضوری ) شنبه
یکشنبه
1397/07/07
1397/07/08
15-19
15-19
2.000.000 چهارشنبه مورخ 97/07/11ساعت 11- 09 آقای آرمان جهان بیگلری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
25 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) 18 ساعت ( 8 ساعت حضوری و 10 ساعت غیر حضوری ) دوشنبه
سه شنبه
1397/07/16
1397/07/17
13-17
13-17
2.000.000 یکشنبه مورخ 97/07/22ساعت 11-09 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
26 35 بار فرابری 8 ساعت دوشنبه
سه شنبه
1397/07/23
1397/07/24
13-17
13-17
2.000.000 شنبه مورخ 97/07/28ساعت 11- 09 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
27 13 اسناد، قوانین و سازمانها 32 ساعت ( 8 ساعت حضوری و 24 ساعت غیر حضوری) یکشنبه
دوشنبه
1397/07/29
1397/07/30
13-17
13-17
2.000.000 یکشنبه مورخ 97/08/06ساعت 15- 13 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
28 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین 18 ساعت ( 8 ساعت حضوری و 10 ساعت غیر حضوری ) شنبه
یکشنبه
1397/08/05
1397/08/06
13-17
13-17
2.000.000 یکشنبه مورخ 97/08/13ساعت 13- 11 آقای عباس حاجی ابراهیمی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
29 36 بیمه های دریایی 12 ساعت یکشنبه
دوشنبه
1397/08/13
1397/08/14
13-17
13-17
2.000.000 یکشنبه مورخ 97/08/20ساعت 13-11 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
30 34 کشتیرانی و تجارت الکترونیک 8 ساعت چهارشنبه 1397/08/26 13-20 1.000.000 شنبه مورخ 97/08/28ساعت 11- 09 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
31 101206 حمل توسط کانتینر یخچالی 8 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1397/08/29
1397/08/30
13-17
13-17
2.000.000 شنبه مورخ 97/09/03ساعت 13- 11 آقای امیر ترابی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
32 38 عملیات بندری 12 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1397/09/06
1397/09/07
13-20
13-20
2.000.000 یکشنبه مورخ 97/9/10ساعت 11-9 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
33 13 اسناد، قوانین و سازمانها 32 ساعت دوشنبه 1397/09/17 13-20 2.000.000 دوشنبه مورخ 97/10/24ساعت 11- 09 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
34 39 توقیف کشتی 12 ساعت یکشنبه
دوشنبه
1397/09/18
1397/09/19
13-17
13-17
2.000.000 چهارشنبه مورخ 97/12/01ساعت 11- 09 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
35 47 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( مقدماتی ) 20 ساعت دوشنبه
سه شنبه
1397/09/19
1397/09/20
13-20
13-20
2.000.000 شنبه مورخ 97/09/24ساعت 11- 09 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
36 308 مکاتبات بازرگانی 16 ساعت یکشنبه
چهارشنبه
یکشنبه
چهارشنبه
1397/09/25
1397/09/28
1397/10/02
1397/10/05
14-18
14-18
14-18
14-18
3.000.000 چهارشنبه مورخ 97/10/05ساعت 11- 09 آقای امیر ترابی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
37 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی 18 ساعت شنبه
دوشنبه
1397/10/01
1397/10/03
9-18
9-18
2.000.000 چهار شنبه مورخ 97/10/12ساعت 10- 09 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
38 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 32 ساعت یکشنبه
دوشنبه
1397/10/02
1397/10/03
13-17
13-17
2.000.000 دوشنبه مورخ 97/11/08ساعت 11- 091 آقای امیر ترابی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
39 20 عملیات پایانه مسافری دریائی 18 ساعت شنبه
یکشنبه
1397/10/08
1397/10/09
13-20
13-20
2.000.000 چهار شنبه مورخ 97/10/12ساعت 11- 10 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
40 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) 40 ساعت دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1397/10/10
1397/10/11
1397/10/12
13-20
13-20
13-20
2.000.000 دوشنبه مورخ 97/10/17ساعت 11- 09 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
41 13 اسناد، قوانین و سازمانها 32 ساعت شنبه
یکشنبه
1397/10/15
1397/10/16
13-20
13-20
2.000.000 دوشنبه مورخ 97/10/24ساعت 11-09 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
42 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) 18 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1397/10/18
1397/10/19
13-20
13-20
2.000.000 سه شنبه مورخ 97/10/25ساعت 11- 09 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
43 401011 دوره های کانتینری 38 ساعت شنبه
یکشنبه
شنبه
1397/10/22
1397/10/23
1397/10/24
13-20
13-20
13-20
4.500.000 شنبه مورخ 97/11/06 ساعت 11-9 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
44 33 اجاره کشتی 18 ساعت شنبه
یکشنبه
1397/10/29
1397/10/30
13-17
13-20
2.000.000 شنبه مورخ 97/11/06 ساعت11- 09 آقای آرمان جهان بیگلری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
45 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر 32 ساعت دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1397/11/01
1397/11/02
1397/11/03
13-20
13-20
13-20
2.000.000 دوشنبه مورخ 97/11/08ساعت 11- 09 آقای امیر ترابی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
46 36 بیمه های دریایی 12 ساعت شنبه
یکشنبه
1397/11/06
1397/11/07
13-18
13-18
2.000.000 شنبه مورخ 97/11/13ساعت 11- 09 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
47 35 بار فرابری 8 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1397/11/09
1397/11/10
13-17
13-17
2.000.000 یکشنبه مورخ 97/11/14ساعت 11- 9 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
48 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین 18 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1397/11/23
1397/11/24
13-20
13-20
2.000.000 یکشنبه مورخ 97/11/28ساعت 11- 09 آقای عباس حاجی ابراهیمی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
49 39 توقیف کشتی 12 ساعت شنبه
یکشنبه
1397/11/27
1397/11/28
13-17
13-17
2.000.000 چهارشنبه مورخ 97/12/1ساعت 11- 09 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
50 218 اینکوترمز 8 ساعت دوشنبه
سه شنبه
1397/11/29
1397/11/30
13-17
13-17
2.000.000 شنبه مورخ 97/12/04ساعت 13- 11 آقای رحیم محترم انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
51 30 صادرات، واردات و صادرات مجدد 32 ساعت دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1397/11/29
1397/11/30
1397/12/01
13-20
13-20
13-20
2.000.000 دوشنبه مورخ 97/12/06ساعت 11- 09 آقای رضا گلی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
52 06 مبانی کار با کالای فله خشک 24 ساعت (8 ساعت حضوری و 16 ساعت غیر حضوری ) شنبه
یکشنبه
1397/12/04
1397/12/05
13-17
13-17
2.000.000 چهارشنبه مورخ 97/12/08ساعت 11- 09 آقای غلامرضا متدین اعتمادی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
53 03 آشنایی با کالای خطرناک 24 ساعت شنبه
یکشنبه
دوشنبه
1397/12/04
1397/12/05
1397/12/06
13-20
13-20
13-20
3.000.000 شنبه مورخ 97/12/11ساعت 11- 09 آقای منصور بیات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
54 101207 بارنامه سراسری و زنجیره تأمین کالا 8 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1397/12/07
1397/12/08
13-17
13-17
2.000.000 یکشنبه مورخ 97/12/12ساعت 11-9 جناب آقای دکتر عبدالهی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
55 101201 زبان تخصصی دریایی و بندری 8 ساعت سه شنبه
چهارشنبه
1397/12/07
1397/12/08
13-17
13-17
2.000.000 شنبه مورخ 97/12/11ساعت 13- 11 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
56 45 مدیریت ریسک و بیمه 12 ساعت (4 ساعت حضوری و 8 ساعت غیر حضوری ) شنبه 1397/12/11 13-17 1.000.000 دوشنبه مورخ 97/12/13ساعت 13- 11 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
57 02 آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر 8 ساعت (4 ساعت حضوری و 4 ساعت غیر حضوری ) دوشنبه 1397/12/13 13-17 1.000.000 چهارشنبه مورخ 97/12/15ساعت 11- 09 آقای محمد جواد مهرپور انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


1- این کارگاههای آموزشی در قالب تقویم آموزشی هر ساله از نیمه اردیبهشت ماه تا نیمه اسفند ماه هر سال برگزار میگردد.
2- برای آگاهی از زمان دقیق برگزاری هریک از کارگاههای آموزشی لطفاً با شماره تلفن های 88937482 تماس حاصل فرمائید
3- کارگاههای آموزشی فوق الذکر با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی برگزار می شوند و گواهینامه های صادره نیز به تأیید سازمان مذکور می رسد.
4- به غیر از موارد خاص حدنصاب تشکیل هریک از کارگاههای آموزشی 15 نفر می باشد.
5- محل برگزاری کلیه دوره های فوق، مرکز آموزش دبیرخانه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته می باشد.
6- پرداخت شهریه هر دوره می بایست از طریق شماره حساب جام 1702228017 نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد کد 8/6319 به نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته صورت گرفته و اصل فیش تحویل دبیرخانه انجمن گردد.
7- دوره ها برای معرفی شدگان از سوی شرکتهای غیر عضو این انجمن نیز امکان پذیر می باشد .
8- شرکتهایی که بیش از 3 نفر را برای حضور در دوره ها معرفی نمایند، برای هریک از شرکت کنندگان 10درصد تخفیف منظور خواهد شد.
9- فهرست مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان به شرح ذیل میباشد :
الف ) ارائه معرفی نامه از طرف شرکت جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی
ب ) ارائه اصل فیش بانکی
ج) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
د) یک قطعه عکس 4*3
ه) ارائه آخرین مدرک تجصیلی
10- مدارک و فیش واریزی مربوطه می بایست حداکثر 10 روز پیش از شروع کارگاه آموزشی به مرکز آموزش انجمن ارسال گردد.
11- امکان برگزاری کارگاههای آموزشی فوق الذکر به صورت اختصاصی برای مدیران ، مسئولین و کارکنان سازمانها و شرکتهای متقاضی در محل سازمان ها و شرکتهای مذکور پس از انجام هماهنگیهای لازم و عقد قرارداد مقدور می باشد

* تذکر:
با توجه به ضرورت ارائه پیوسته مطالب و پوشش کلیه محورهای اساسی ثبت نام کلیه دوره های هر پکیج به شرح ذیل ضروری می باشد .
1- مدیریت عملیات کانتینر- عملیات پایانه کانتینری- کار با کانتینر
2- مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی- عملیات پایانه مسافری دریایی
3- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری( مقدماتی )- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی )