انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


دوره های لجستیک

دریافت دوره های لجستیک


تقویم آموزشی نیمسال اول 1399 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
ردیف کد دوره عنوان کارگاه آموزشی / سمینار طول دوره (ساعت) روز برگزاری تاریخ ساعت شهریه(ریال) روز آزمون نام مدرس محل برگزاری
1 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین چهارشنبه 1399/03/07 1.800.000 شنبه 1399/03/10 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
2 30 صادرات، واردات و صادرات مجدد شنبه
یکشنبه
1399/03/10
1399/03/11

3.360.000 یکشنبه مورخ 1399/03/18 آقای رضا گلی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
3 33 اجاره کشتی یکشنبه
دوشنبه
1399/03/11
1399/03/12

3.360.000 شنبه مورخ 1399/03/17 آقای آرمان جهان بیگلری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
4 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین سه شنبه 1399/03/13 1.800.000 یکشنبه مورخ 1399/03/18 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
5 13 اسناد، قوانین و سازمانها یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
1399/03/18
1399/03/19
1399/03/20


4.320.000 شنبه مورخ 1399/03/24 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
6 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
1399/03/18
1399/03/19
1399/03/20


4.320.000 شنبه مورخ 1399/03/24 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
7 39 توقیف کشتی یکشنبه
دوشنبه
1399/03/25
1399/03/26

3.360.000 شنبه مورخ 1399/03/31 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
8 36 بیمه های دریایی یکشنبه
دوشنبه
1399/03/25
1399/03/26

3.360.000 شنبه مورخ 1399/03/31 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
9 101207 بارنامه سراسری TB/L 4 ساعت دوشنبه 1399/03/26 13-17 1.800.000 ----- جناب آقای امید ملک انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
10 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر یکشنبه
دوشنبه
1399/04/01
1399/04/02

3.360.000 شنبه مورخ 1399/04/07 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
11 34 کشتیرانی و تجارت الکترونیک یکشنبه 1399/04/01 3.360.000 چهارشنبه مورخ 1399/04/04 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
12 35 بار فرابری سه شنبه
چهارشنبه
1399/04/03
1399/04/04

3.360.000 شنبه مورخ 1399/04/07 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
13 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) یکشنبه
دوشنبه
1399/04/08
1399/04/09

3.360.000 چهارشنبه مورخ 1399/04/11 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
14 40 مدیریت عملیات کانتینر یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
1399/04/08
1399/04/09
1399/04/10


4.320.000 شنبه مورخ 1399/04/14 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
15 305 آشنایی با اصول و مبانی بازاریابی در حمل و نقل دریایی سه شنبه
چهارشنبه
1399/04/10
1399/04/11

3.360.000 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
16 20 عملیات پایانه مسافری دریائی شنبه
یکشنبه
1399/04/14
1399/04/15

3.360.000 شنبه مورخ 1399/04/21 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
17 33 اجاره کشتی یکشنبه
دوشنبه
1399/04/15
1399/04/16

3.360.000 چهارشنبه مورخ 1399/04/18 آقای آرمان جهان بیگلری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
18 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی دوشنبه 1399/04/16 3.360.000 شنبه مورخ 1399/04/21 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
19 47 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( مقدماتی ) سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
شنبه
1399/04/17
1399/04/18
1399/04/19
1399/04/213.360.000 یکشنبه مورخ 1399/04/22 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
20 101205 مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی/فارسی شنبه
چهارشنبه
1399/04/21
1399/04/25

3.360.000 آقای نیما روشنایی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
21 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1399/04/23
1399/04/24
1399/04/25


3.360.000 دوشنبه مورخ 1399/04/30 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
22 38 عملیات بندری شنبه
یکشنبه
1399/04/28
1399/04/29

3.360.000 چهارشنبه مورخ 1399/05/01 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
23 10 عملیات پایانه کانتینری یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1399/04/29
1399/04/30
1399/04/31
1399/05/014.320.000 شنبه مورخ 1399/05/04 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
24 101212 بیمه های کاربردی عملیات بار و کانتینر دوشنبه
سه شنبه
1399/04/30
1399/04/31

3.360.000 آقای مهندس حائری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
25 34 کشتیرانی و تجارت الکترونیک شنبه 1399/05/04 3.360.000 سه شنبه مورخ 1399/05/07 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
26 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر شنبه
یکشنبه
1399/05/04
1399/05/05

3.360.000 چهارشنبه مورخ 1399/05/08 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
27 13 اسناد، قوانین و سازمانها دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1399/05/06
1399/05/07
1399/05/08


3.360.000 شنبه مورخ 1399/05/11 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
28 39 توقیف کشتی سه شنبه
چهارشنبه
1399/05/07
1399/05/08

3.360.000 یکشنبه مورخ 1399/05/12 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
29 30 صادرات، واردات و صادرات مجدد شنبه
یکشنبه
1399/05/11
1399/05/12

3.360.000 چهارشنبه مورخ 1399/05/15 آقای رضا گلی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
30 218 اینکوترمز شنبه
یکشنبه
1399/05/11
1399/05/12

3.360.000 چهارشنبه مورخ 1399/05/15 آقای رحیم محترم انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
31 03 آشنایی با کالای خطرناک دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1399/05/13
1399/05/14
1399/05/15


4.320.000 دوشنبه مورخ 1399/05/20 آقای منصور بیات انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
32 06 مبانی کار با کالای فله خشک دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1399/05/13
1399/05/14
1399/05/15


3.360.000 یکشنبه مورخ 1399/05/19 آقای غلامرضا متدین اعتمادی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
33 101213 آشنایی با اصول و مبانی دعاوی و حل اختلاف دریایی و بندری یکشنبه 1399/05/19 1.800.000 آقای آذرخش شهبازی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
34 33 اجاره کشتی دوشنبه
سه شنبه
1399/05/20
1399/05/21

3.360.000 شنبه مورخ 1399/05/25 آقای آرمان جهان بیگلری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
35 45 مدیریت ریسک و بیمه دوشنبه
سه شنبه
1399/05/20
1399/05/21

3.360.000 شنبه مورخ 1399/05/25 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
36 101218 ترانزیت کالا چهارشنبه 1399/05/22 1.800.000 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
37 32 حقوق دریایی ( بازرگانی ) شنبه
یکشنبه
1399/05/25
1399/05/26

3.360.000 چهارشنبه مورخ 1399/05/29 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
38 02 آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر شنبه 1399/05/25 1.800.000 سه شنبه مورخ 1399/05/28 آقای محمد جواد مهرپور انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
39 13 اسناد، قوانین و سازمانها دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1399/05/27
1399/05/28
1399/05/29


4.320.000 یکشنبه مورخ 1399/06/02 آقای روزبه مختاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
40 36 بیمه های دریایی سه شنبه
چهارشنبه
1399/05/28
1399/05/29

3.360.000 شنبه مورخ 1399/06/01 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
41 20 عملیات پایانه مسافری دریائی شنبه
یکشنبه
1399/06/01
1399/06/02

3.360.000 دوشنبه مورخ 1399/06/10 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
42 09 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر شنبه
یکشنبه
1399/06/01
1399/06/02

3.360.000 چهارشنبه مورخ 1399/06/05 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
43 44 مدیریت عملیات پایانه مسافر دریائی دوشنبه 1399/06/03 3.360.000 دوشنبه مورخ 1399/06/10 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
44 38 عملیات بندری دوشنبه
سه شنبه
1399/06/03
1399/06/04

3.360.000 دوشنبه مورخ 1399/06/10 آقای کاپیتان منصور اسلامی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
45 35 بار فرابری سه شنبه
چهارشنبه
1399/06/04
1399/06/05

3.360.000 سه شنبه مورخ 1399/06/11 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
46 47 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( مقدماتی ) دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1399/06/10
1399/06/11
1399/06/12


3.360.000 شنبه مورخ 1399/06/15 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
47 30 صادرات، واردات و صادرات مجدد دوشنبه
سه شنبه
1399/06/10
1399/06/11

3.360.000 یکشنبه مورخ 1399/06/16 آقای رضا گلی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
48 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین چهارشنبه 1399/06/12 1.800.000 شنبه مورخ 1399/06/15 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
49 39 توقیف کشتی شنبه
یکشنبه
1399/06/15
1399/06/16

3.360.000 چهارشنبه مورخ 1399/06/19 خانم فائزه طباطبائی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
50 36 بیمه های دریایی شنبه
یکشنبه
1399/06/15
1399/06/16

3.360.000 شنبه مورخ 1399/06/22 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
51 48 فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی ) دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1399/06/17
1399/06/18
1399/06/19


3.360.000 دوشنبه مورخ 1399/06/24 آقای کورش جلالی فراهانی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
52 11 کار با کانتینر دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1399/06/17
1399/06/18
1399/06/19


4.320.000 یکشنبه مورخ 1399/06/23 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
53 12 انبارداری عمومی شنبه
یکشنبه
1399/06/22
1399/06/23

3.360.000 چهارشنبه مورخ 1399/06/26 --- انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
54 01 ایمنی، بهداشت و محیط زیست شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1399/06/22
1399/06/23
1399/06/24
1399/06/25
1399/06/26
4.320.000 شنبه مورخ 1399/06/29 آقای کاپیتان سیامک نصیری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
55 02 آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر دوشنبه 1399/06/24 3.360.000 چهارشنبه مورخ 1399/06/26 آقای محمد جواد مهرپور انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
56 101206 کانتینر یخچالی و کالاهای فساد پذیر سه شنبه 1399/06/25 1.800.000 شنبه مورخ 1399/06/29 آقای علیرضا چشم جهان انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
57 46 مبانی لجستیک و زنجیره تأمین چهارشنبه 1399/06/26 1.800.000 شنبه مورخ 1399/06/29 آقای محمد نیک پی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
58 101219 مشتری مداری به زبان انگلیسی/فارسی شنبه
یکشنبه
1399/06/29
1399/06/30

3.360.000 آقای نیما روشنایی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
59 45 مدیریت ریسک و بیمه شنبه
یکشنبه
1399/06/29
1399/06/30

3.360.000 دوشنبه مورخ 1399/06/31 خانم سهیلا شرفی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران


1- این کارگاههای آموزشی در قالب تقویم آموزشی هر ساله از نیمه اردیبهشت ماه تا نیمه اسفند ماه هر سال برگزار میگردد.
2- برای آگاهی از زمان دقیق برگزاری هریک از کارگاههای آموزشی لطفاً با شماره تلفن های 88937482 تماس حاصل فرمائید
3- کارگاههای آموزشی فوق الذکر با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی برگزار می شوند و گواهینامه های صادره نیز به تأیید سازمان مذکور می رسد.
4- به غیر از موارد خاص حدنصاب تشکیل هریک از کارگاههای آموزشی 15 نفر می باشد.
5- محل برگزاری کلیه دوره های فوق، مرکز آموزش دبیرخانه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته می باشد.
6- پرداخت شهریه هر دوره می بایست از طریق شماره حساب جام 1702228017 نزد بانک ملت شعبه بهجت آباد کد 8/6319 به نام انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته صورت گرفته و اصل فیش تحویل دبیرخانه انجمن گردد.
7- دوره ها برای معرفی شدگان از سوی شرکتهای غیر عضو این انجمن نیز امکان پذیر می باشد .
8- شرکتهایی که بیش از 3 نفر را برای حضور در دوره ها معرفی نمایند، برای هریک از شرکت کنندگان 10درصد تخفیف منظور خواهد شد.
9- فهرست مدارک لازم جهت ثبت نام متقاضیان به شرح ذیل میباشد :
الف ) ارائه معرفی نامه از طرف شرکت جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی
ب ) ارائه اصل فیش بانکی
ج) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
د) یک قطعه عکس 4*3
ه) ارائه آخرین مدرک تجصیلی
10- مدارک و فیش واریزی مربوطه می بایست حداکثر 10 روز پیش از شروع کارگاه آموزشی به مرکز آموزش انجمن ارسال گردد.
11- امکان برگزاری کارگاههای آموزشی فوق الذکر به صورت اختصاصی برای مدیران ، مسئولین و کارکنان سازمانها و شرکتهای متقاضی در محل سازمان ها و شرکتهای مذکور پس از انجام هماهنگیهای لازم و عقد قرارداد مقدور می باشد

* تذکر:
با توجه به ضرورت ارائه پیوسته مطالب و پوشش کلیه محورهای اساسی ثبت نام کلیه دوره های هر پکیج به شرح ذیل ضروری می باشد .
1- مدیریت عملیات کانتینر- عملیات پایانه کانتینری- کار با کانتینر
2- مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی- عملیات پایانه مسافری دریایی
3- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری( مقدماتی )- فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری ( تکمیلی )