ورود اعضاء

عنوان :ابلاغ هزينه ديركرد كانتينر و تضا ...
تاریخ ارسال :1400/02/01

عنوان :تمديد مهلت اعطاي تخفيف حقوق، عوا ...
تاریخ ارسال :1400/01/18

عنوان :اصلاحيه تعرفه خدمات فورواردري سا ...
تاریخ ارسال :1400/01/16

عنوان :هزينه هاي محلي عمليات كانتينري س ...
تاریخ ارسال :1399/12/03

عنوان :هزينه هاي محلي عمليات غير كانتين ...
تاریخ ارسال :1399/12/03

عنوان :اصلاح بخشي از هزينه هاي محلي عمل ...
تاریخ ارسال :1399/09/20

عنوان :کتابچه تعرفه خدمات دریائی و بندر ...
تاریخ ارسال :1399/05/25

عنوان :کتابچه تعرفه خدمات دریائی و بندر ...
تاریخ ارسال :1399/05/25

عنوان :پيشنهادات اصلاحي كتابچه تعرفه سا ...
تاریخ ارسال :1399/03/24

عنوان :تعرفه ريالي هزينه ديركرد كانتينر ...
تاریخ ارسال :1399/03/24

عنوان :English Circular SAOI detention
تاریخ ارسال :1399/03/24

عنوان :هزينه ديركرد كانتينر
تاریخ ارسال :1399/02/14

عنوان :هزينه هاي محلي عمليات كانتينري س ...
تاریخ ارسال :1399/01/18

عنوان :هزينه هاي محلي عمليات غير كانتين ...
تاریخ ارسال :1399/01/18

عنوان :تخفيفات حقوق و عوارض شناور در سا ...
تاریخ ارسال :1398/12/14

عنوان :محاسبه و وصول THC در سال 1399
تاریخ ارسال :1398/12/14

عنوان :تمديد اعمال تخفيف در صورت حساب ش ...
تاریخ ارسال :1398/10/29

عنوان :كاهش هزينه ديركرد (حق توقف) كانت ...
تاریخ ارسال :1398/08/20

عنوان :English Circular SAOI detention
تاریخ ارسال :1398/08/20

عنوان :آخرين ويرايش كتابچه تعرفه هاي خد ...
تاریخ ارسال :1398/03/11

عنوان :کتابچه تعرفه های خدمات دریائی و ...
تاریخ ارسال :1398/03/01

عنوان :کتابچه تعرفه های خدمات دریائی و ...
تاریخ ارسال :1398/02/29

عنوان :منشاء زمانی وصول هزینه های محلی
تاریخ ارسال :1398/01/20

عنوان :هزینه های محلی عملیات غیر کانتین ...
تاریخ ارسال :1397/12/27

عنوان :هزینه های محلی عملیات کانتینری س ...
تاریخ ارسال :1397/12/26