انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته


فهرست اعضا

دریافت لیست اعضاانتخاب نمایید
 
ردیف نام شرکت مدیر عامل تلفن فکس
1  آباد اختر آریامن  محمدرضا پل مه 07633561212-07633561313-07633561515-07633446565 داخلي 102
2  آبادان  کاپیتان غیور زحمتکش 66808724 - 66806510و11 66808718
3  آبدیس مارین  سعید همبری امیرآبادی 88930401 - 41685000 88890136
4  آبران جنوب  اکبر لطافتی 88888239 - 88790900 الي 7 88882341
5  آبنوس خارگ  هادی بخشی 07733825370 07733824748
6  آتا پارس دریا  فرناز فرهادیان 66482336 66482336
7  آتشپا  بیژن صانعی 22025130 22025130
8  آرا باختر  مرتضی جعفر بیگلو 88480530/7-88176198 88106048
9  آرامش آبی  محمد رضا شجاعی 22258319 الي 22 22258325
10  آریا  علیرضا خوشرو 88376401 الي 3 88089133
11  آریا بنادر ایرانیان  کاپیتان حسن جلیل زاده 88190682-88888328-88888329-88190683-88190687 88190688
12  آریا ترابر ایرانیان  بتول منتظری نجف آبادی 44239482 الي 3 44227087
13  آریا دیزل اروند  محمود نصیری 26415812 26415918
14  آریا مارین راد  علیرضا ریاحی دهکردی 88789605 - 88789750 88781736
15  آرین حمل خلیج فارس  بیژن لاهوتی 88003731 88003220
16  آل شیپز  شهرام شوشتریان 88736700 88738111
17  آهنگ دریا  سید میرزا علی قربانپور 88677081 الي 3 88665235
18  اردیبهشت بندر  حسین پل مه 07633560959 07633563946
19  اسپندان ترابر آتیه  محسن بهرامی 88502863-88769608 88764858
20  اسکو سیر  عبدالحمید شکوری اصل 88655320 الي 30 88655326
21  اطلس اینسپکشن سرویسز  آیدین کاظم سلطانی 22019292 22059070
22  افق دریا  شهرام معصومی آلاقا 88778040 - 88776911 88796034
23  البرز ناوگان پارسی  آرتمیس صفاری زاده 88585071 الي 3 88584075
24  الماس دریایی شرق آسیا  سیاوش میر شکرایی 88533550-88531970 89771301
25  امواج دریا  محمدرضا خشوعی 88770571 88874450